image1 image2 image3
logo

Deklaracja dostępności

Zmień rozmiar tekstu:

Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej:

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego: www.biblioteka-garwolin.pl

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2013-03-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-12-31

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,
    • niektóre linki są nieprawidłowo opisane
    • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
    • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
    • teksty pisane są w sposób zrozumiały oraz formatowane zgodnie z zasadami dostępności

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie dołoży wszelkich starań, aby zapewnić zgodność technologiczną strony z obowiązującymi normami oraz dobrymi praktykami.

Udogodnienia:

    • powiększanie i pomniejszanie czcionki
    • widoczny fokus podczas sterowania klawiaturą (poruszanie się po serwisie za pomocą klawisza Tab)możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt
mail: kontakt@biblioteka-garwolin.pl telefonu: 25 682 24 21

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

2024  Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie