Regulamin

Zmień rozmiar tekstu:

Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych

§ 1. Prawo korzystania

1. Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać wszyscy.
2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
3. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się powinien:

  • okazać dowód tożsamości
  • wypełnić kartę zapisu i podpisem zobowiązać się do przestrzegania regulaminu

4. Dane, o których mowa w punkcie 3, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności Biblioteki i nie będą udostępniane osobom trzecim i innym instytucjom.
5. Każdy czytelnik zapisany do biblioteki otrzymuje swój numer statystyczny uzupełniony odpowiednimi kodami:

  • literowymi i cyfrowymi
  • wskazującymi na podział czytelników wg wieku i zajęcia.

6. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie numeru telefonu, miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
7. Czytelnik przychodzący do Biblioteki z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie i torbę w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
8. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać ze zbiorów Biblioteki.
9. W Bibliotece należy zachować spokój, nie wnosić jedzenia, nie palić papierosów.

§ 2.Wypożyczanie

1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 5 książek (tytuły), w tym: 3 lektury szkolne, na okres nie dłuższy niż 30 dni.
2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki (do 2 miesięcy od daty wypożyczenia), jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników, ale wyłącznie za zgodą pracownika biblioteki. Za przetrzymane książki ponad termin regulaminowego przedłużenia pobierane będą opłaty wg aktualnego cennika.
3. Stali czytelnicy, regularnie korzystający z Wypożyczalni i przestrzegający regulaminu mogą wypożyczyć więcej niż 5 książek.
4. Książki szczególnie cenne, poszukiwane przez czytelników wypożyczane są na okres dwóch tygodni.
5. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed ustalonym w § 3 pkt 1 terminem, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
6. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
7. Rejestracji zwracanych i wypożyczanych książek dokonuje bibliotekarz.

§ 3. Poszanowanie i zabezpieczenie książek

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.
2. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
4. Za książki zagubione lub zniszczone czytelnik uiszcza odszkodowanie pieniężne. Wysokość odszkodowania stanowi aktualną wartość księgarską zagubionej lub zniszczonej książki. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
5. Czytelnik może odkupić egzemplarz tego samego lub nowszego wydania zagubionej lub zniszczonej książki.

§ 4. Przetrzymywanie książek

1. Za każde upomnienie (pisemne i telefoniczne) Biblioteka pobiera opłatę w wysokości: 5 zł
2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczania należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Bibliotekarz ma prawo nie wypożyczyć książek czytelnikowi, który przetrzymuje książki po terminie zwrotu.

§ 5. Przepisy końcowe

1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrekcji MPBP.


 Regulamin Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży

§ 1. Prawo korzystania

1. Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać dzieci od 6 do 16 roku życia, może z nich korzystać również młodzież po przekroczeniu tego wieku i dorośli wypożyczający książki dla dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się powinien:

  • okazać legitymację szkolną - dzieci
  • dowód tożsamości (rodzice opiekunowie) zapisujący dziecko
  • wypełnić kartę zapisu i podpisem zobowiązać się do przestrzegania regulaminu

3. Dane, o których mowa w punkcie 3, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności Biblioteki i nie będą udostępniane osobom trzecim i innym instytucjom.
4. Każdy czytelnik zapisany do biblioteki otrzymuje swój numer statystyczny uzupełniony odpowiednimi kodami - literowymi i cyfrowymi - wskazującymi na podział czytelników wg wieku i zajęcia.
5. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie numeru telefonu, miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

§ 2. Wypożyczanie

1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 5 książek (tytuły), w tym: 2 lektury szkolne, na okres nie dłuższy niż 30 dni.
2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki (do 2 miesięcy od daty wypożyczenia), jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników, ale wyłącznie za zgodą pracownika biblioteki. Za przetrzymane książki ponad termin regulaminowego przedłużenia pobierane będą opłaty wg aktualnego cennika.
3. Stali czytelnicy, regularnie korzystający z Wypożyczalni i przestrzegający regulaminu mogą wypożyczyć więcej niż 5 książek.
4. Książki szczególnie cenne, poszukiwane przez czytelników wypożyczane są na okres dwóch tygodni.
5. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed ustalonym w § 3 pkt 1 terminem, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
6. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
7. Rejestracji zwracanych i wypożyczanych książek dokonuje bibliotekarz.
8. Książki z księgozbioru podręcznego czytelnikowi podaje bibliotekarz.
9. Z czasopism bieżących,albumów,atlasów i książek informacyjnych czytelnik korzysta tylko na miejscu.

§ 3.Ochrona książki

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.
2. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.( opiekun)
4. Za książki zagubione lub zniszczone czytelnik uiszcza odszkodowanie pieniężne. Wysokość odszkodowania stanowi aktualną wartość księgarską zagubionej lub zniszczonej książki. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
5. Czytelnik może odkupić egzemplarz tego samego lub nowszego wydania zagubionej lub zniszczonej książki.

§ 4. Przetrzymywanie książek

1. Czytelnik, który przetrzymuje książki, otrzymuje wezwanie do zwrotu, jeśli mimo wezwania książek nie zwrócił w ciągu tygodnia, zawiadamia się o tym pisemnie jego rodziców ( opiekunów).
2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczania należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Bibliotekarz ma prawo nie wypożyczyć książek czytelnikowi, który przetrzymuje książki po terminie zwrotu.
4. Z wypożyczalni mogą korzystać tylko czytelnicy, którzy stosują się do powyższego regulaminu.


Regulamin Czytelni

§1

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
3. Wierzchnie okrycie należy zostawiać w wyznaczonym miejscu.
4. Zgłaszający pozostawia u bibliotekarza dokument ze zdjęciem, ważny na dany okres.
5. Czytelnik zobowiązany jest wpisać się do zeszytu obecności.
6. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, wnoszenia napojów i artykułów spożywczych oraz zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.

§2

1. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism bieżących.
2. Przyniesienie ze sobą książki czytelnik zgłasza u bibliotekarza.
3. Książki spoza księgozbioru podręcznego oraz roczniki czasopism czytelnik zamawia u bibliotekarza.
4. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.
5. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki i otrzymuje pozostawiony dokument.
6. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.

§3

1. Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

§4

1. Na kopiowanie materiałów z księgozbioru podręcznego czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

§5

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną. Korzystanie z rycin, map itp. Wymaga szczególnej ostrożności, aby nie narazić ich na uszkodzenie.
2. Za uszkodzenie książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa kierownik biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia.

§6

1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z czytelni.


 Regulamin Mediateki-Udostępnianie zbiorów

§1
1. Mediateka gromadzi i udostępnia  programy edukacyjne na płytach CD/DVD, muzykę, filmy oraz audiobooki.
2. Mediateka umożliwia dostęp do Internetu.

§2
1. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
a) okazać dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania,
b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu oraz odpowiedzialności za wypożyczane zbiory.
2. Za niepełnoletniego czytelnika podpisują zobowiązanie i odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
3. Czytelnik jest zobowiązany informować
o zmianie miejsca zamieszkania, szkoły lub uczelni.
4. W Mediatece obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia alkoholu
i innych napojów, palenia tytoniu.

§3
1. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 1-4 tytuły dokumentów elektronicznych w zależności od zasobów biblioteki-decyzję
w tej sprawie podejmuje pracownik Mediateki.
2. Poszczególne media wypożyczane są na następujące okresy:
 a) programy edukacyjne – 1 miesiąc,
 b) książki mówione – 1 miesiąc,
 c) muzyka – 1 tydzień,
 d) filmy – 1 tydzień.
3. Bibliotekarz może skrócić okres wypożyczenia mediów, na które istnieje duże zapotrzebowanie czytelników.
Na prośbę czytelnika jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu materiałów, o ile nie ma na nie dużego zapotrzebowania.

§4
1. Bibliotekarz udziela informacji o zbiorach oraz pomaga w ich doborze.
2. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na stan nośnika przed jego wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
3. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia nośnika odpowiada czytelnik;
a) w wypadku zagubienia lub zniszczenia nośnika czytelnik zobowiązuje się do odkupienia tego samego tytułu,
b) może odkupić inny - przydatny bibliotece tytuł (po uzgodnieniu z bibliotekarzem).
§5
1. Za przetrzymywanie zbiorów ponad termin określony w § 3 pkt 2 biblioteka pobiera opłaty.
2. Czytelnik pokrywa koszty wysłanych upomnień dotyczących zwrotu wypożyczonych materiałów.
3. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu zbiorów lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§6
1. W Mediatece obowiązuje zachowanie porządku. Bibliotekarz może odmówić obsługi czytelnika będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowującego się głośno i agresywnie oraz nieprzestrzegającego podstawowych zasad higieny.

§7
1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, być pozbawiony prawa do korzystania z Mediateki. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracownik Mediateki.


Regulamin Mediateki-Korzystanie z komputerów

1. Stanowiska komputerowe w Mediatece służą przede wszystkim do celów edukacyjnych, np. pisanie życiorysów, referatów, rozszerzanie wiedzy, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych itp.

2. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. W przypadku naruszenia zasad użytkowania następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.

3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu oraz ustawieniach systemowych.

4. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

5. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Pracownik biblioteki nie ma obowiązku udzielania pomocy użytkownikowi. Może jej udzielić, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

6. Przy stanowisku komputerowym jednocześnie mogą przebywać maksymalnie dwie osoby.

7. Czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 30 minut. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą czas może zostać wydłużony.
8. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w Mediatece należy zachować ciszę oraz wyłączyć/wyciszyć telefony komórkowe.

9. Przy stanowisku komputerowym nie wolno spożywać napojów ani innych artykułów spożywczych.

10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać pracownikowi Mediateki.

11. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

12. Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających informacje o charakterze erotycznym, wulgarnym lub obrażających uczucia i dobre obyczaje.

13. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
14. Po zapoznaniu się z regulaminem użytkownik wpisuje się do księgi, akceptując tym samym regulamin.

15. Nie stosowanie się do punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wyznaczony przez pracownika biblioteki.


Zasady wypożyczania gier planszowych

1. Wypożyczanie Gier jest usługą nieodpłatną.
2. Wypożyczeń mogą dokonywać Czytelnicy zapisani do Biblioteki, po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
3. Gry można wypożyczać na okres 14 dni.
4. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie 2 Gry.
5. Gry można prolongować jednorazowo maksymalnie do 14 dni.
6. Nie można prolongować Gier zarezerwowanych.
7. Zwrot wypożyczonej Gry powinien nastąpić do rąk Bibliotekarza. Pozostawienie Gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki nie jest uznawane za zwrot. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo wykonanym zwrotem.
8. Za niezwrócenie w terminie Gry, Biblioteka pobiera od czytelnika opłatę za przetrzymanie w wysokości 2 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień.
9. Każda gra posiada specyfikację zawierającą jej pełne wyposażenie. Czytelnik powinien sprawdzić stan gry przed jej wypożyczeniem według załączonego wykazu. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia powinny być zgłoszone przed wypożyczeniem. Niezgłoszenie braków i uszkodzeń gry traktowane jest jako wypożyczenie gry kompletnej.
10.Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną grę jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny i kompletność gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie.
11.Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem gry, a także za jej zgubienie, bądź zdekompletowanie.
12.W przypadku uszkodzenia, zgubienia, bądź zdekompletowania gry, Czytelnik zobowiązany jest, w porozumieniu z dyrektorem biblioteki lub bibliotekarzem:
       a) do odkupienia takiej samej gry
       b) do wpłacenie ekwiwalentu pieniężnego w wysokości jej aktualnej ceny rynkowej.
13. Czytelnik zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Wszystkie sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie.
14. W uzasadnionych przypadkach pracownik Biblioteki ma prawo odmówić wypożyczenia Gry Czytelnikowi.
15. Biblioteka ma prawo w uzasadnionych przypadkach żądać zwrotu Gry przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.