Regulamin

Zasady wypożyczania gier planszowych

1. Wypożyczanie Gier jest usługą nieodpłatną.
2. Wypożyczeń mogą dokonywać Czytelnicy zapisani do Biblioteki, po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
3. Gry można wypożyczać na okres 14 dni.
4. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie 2 Gry.
5. Gry można prolongować jednorazowo maksymalnie do 14 dni.
6. Nie można prolongować Gier zarezerwowanych.
7. Zwrot wypożyczonej Gry powinien nastąpić do rąk Bibliotekarza. Pozostawienie Gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki nie jest uznawane za zwrot. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo wykonanym zwrotem.
8. Za niezwrócenie w terminie Gry, Biblioteka pobiera od czytelnika opłatę za przetrzymanie w wysokości 2 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień.
9. Każda gra posiada specyfikację zawierającą jej pełne wyposażenie. Czytelnik powinien sprawdzić stan gry przed jej wypożyczeniem według załączonego wykazu. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia powinny być zgłoszone przed wypożyczeniem. Niezgłoszenie braków i uszkodzeń gry traktowane jest jako wypożyczenie gry kompletnej.
10.Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną grę jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny i kompletność gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie.
11.Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem gry, a także za jej zgubienie, bądź zdekompletowanie.
12.W przypadku uszkodzenia, zgubienia, bądź zdekompletowania gry, Czytelnik zobowiązany jest, w porozumieniu z dyrektorem biblioteki lub bibliotekarzem:
       a) do odkupienia takiej samej gry
       b) do wpłacenie ekwiwalentu pieniężnego w wysokości jej aktualnej ceny rynkowej.
13. Czytelnik zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Wszystkie sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie.
14. W uzasadnionych przypadkach pracownik Biblioteki ma prawo odmówić wypożyczenia Gry Czytelnikowi.
15. Biblioteka ma prawo w uzasadnionych przypadkach żądać zwrotu Gry przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.