Regulamin

Regulamin Mediateki-Korzystanie z komputerów

1. Stanowiska komputerowe w Mediatece służą przede wszystkim do celów edukacyjnych, np. pisanie życiorysów, referatów, rozszerzanie wiedzy, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych itp.

2. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. W przypadku naruszenia zasad użytkowania następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.

3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu oraz ustawieniach systemowych.

4. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

5. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Pracownik biblioteki nie ma obowiązku udzielania pomocy użytkownikowi. Może jej udzielić, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

6. Przy stanowisku komputerowym jednocześnie mogą przebywać maksymalnie dwie osoby.

7. Czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 30 minut. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą czas może zostać wydłużony.
8. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w Mediatece należy zachować ciszę oraz wyłączyć/wyciszyć telefony komórkowe.

9. Przy stanowisku komputerowym nie wolno spożywać napojów ani innych artykułów spożywczych.

10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać pracownikowi Mediateki.

11. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

12. Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających informacje o charakterze erotycznym, wulgarnym lub obrażających uczucia i dobre obyczaje.

13. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
14. Po zapoznaniu się z regulaminem użytkownik wpisuje się do księgi, akceptując tym samym regulamin.

15. Nie stosowanie się do punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wyznaczony przez pracownika biblioteki.