Regulamin

 Regulamin Mediateki-Udostępnianie zbiorów

§1
1. Mediateka gromadzi i udostępnia  programy edukacyjne na płytach CD/DVD, muzykę, filmy oraz audiobooki.
2. Mediateka umożliwia dostęp do Internetu.

§2
1. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
a) okazać dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania,
b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu oraz odpowiedzialności za wypożyczane zbiory.
2. Za niepełnoletniego czytelnika podpisują zobowiązanie i odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
3. Czytelnik jest zobowiązany informować
o zmianie miejsca zamieszkania, szkoły lub uczelni.
4. W Mediatece obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia alkoholu
i innych napojów, palenia tytoniu.

§3
1. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 1-4 tytuły dokumentów elektronicznych w zależności od zasobów biblioteki-decyzję
w tej sprawie podejmuje pracownik Mediateki.
2. Poszczególne media wypożyczane są na następujące okresy:
 a) programy edukacyjne – 1 miesiąc,
 b) książki mówione – 1 miesiąc,
 c) muzyka – 1 tydzień,
 d) filmy – 1 tydzień.
3. Bibliotekarz może skrócić okres wypożyczenia mediów, na które istnieje duże zapotrzebowanie czytelników.
Na prośbę czytelnika jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu materiałów, o ile nie ma na nie dużego zapotrzebowania.

§4
1. Bibliotekarz udziela informacji o zbiorach oraz pomaga w ich doborze.
2. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na stan nośnika przed jego wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
3. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia nośnika odpowiada czytelnik;
a) w wypadku zagubienia lub zniszczenia nośnika czytelnik zobowiązuje się do odkupienia tego samego tytułu,
b) może odkupić inny - przydatny bibliotece tytuł (po uzgodnieniu z bibliotekarzem).
§5
1. Za przetrzymywanie zbiorów ponad termin określony w § 3 pkt 2 biblioteka pobiera opłaty.
2. Czytelnik pokrywa koszty wysłanych upomnień dotyczących zwrotu wypożyczonych materiałów.
3. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu zbiorów lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§6
1. W Mediatece obowiązuje zachowanie porządku. Bibliotekarz może odmówić obsługi czytelnika będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowującego się głośno i agresywnie oraz nieprzestrzegającego podstawowych zasad higieny.

§7
1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, być pozbawiony prawa do korzystania z Mediateki. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracownik Mediateki.