Regulamin

Regulamin Czytelni

§1

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
3. Wierzchnie okrycie należy zostawiać w wyznaczonym miejscu.
4. Zgłaszający pozostawia u bibliotekarza dokument ze zdjęciem, ważny na dany okres.
5. Czytelnik zobowiązany jest wpisać się do zeszytu obecności.
6. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, wnoszenia napojów i artykułów spożywczych oraz zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.

§2

1. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism bieżących.
2. Przyniesienie ze sobą książki czytelnik zgłasza u bibliotekarza.
3. Książki spoza księgozbioru podręcznego oraz roczniki czasopism czytelnik zamawia u bibliotekarza.
4. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.
5. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki i otrzymuje pozostawiony dokument.
6. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.

§3

1. Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

§4

1. Na kopiowanie materiałów z księgozbioru podręcznego czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

§5

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną. Korzystanie z rycin, map itp. Wymaga szczególnej ostrożności, aby nie narazić ich na uszkodzenie.
2. Za uszkodzenie książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa kierownik biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia.

§6

1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z czytelni.