Regulamin

 Regulamin Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży

§ 1. Prawo korzystania

1. Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać dzieci od 6 do 16 roku życia, może z nich korzystać również młodzież po przekroczeniu tego wieku i dorośli wypożyczający książki dla dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się powinien:

  • okazać legitymację szkolną - dzieci
  • dowód tożsamości (rodzice opiekunowie) zapisujący dziecko
  • wypełnić kartę zapisu i podpisem zobowiązać się do przestrzegania regulaminu

3. Dane, o których mowa w punkcie 3, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności Biblioteki i nie będą udostępniane osobom trzecim i innym instytucjom.
4. Każdy czytelnik zapisany do biblioteki otrzymuje swój numer statystyczny uzupełniony odpowiednimi kodami - literowymi i cyfrowymi - wskazującymi na podział czytelników wg wieku i zajęcia.
5. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie numeru telefonu, miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

§ 2. Wypożyczanie

1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 5 książek (tytuły), w tym: 2 lektury szkolne, na okres nie dłuższy niż 30 dni.
2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki (do 2 miesięcy od daty wypożyczenia), jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników, ale wyłącznie za zgodą pracownika biblioteki. Za przetrzymane książki ponad termin regulaminowego przedłużenia pobierane będą opłaty wg aktualnego cennika.
3. Stali czytelnicy, regularnie korzystający z Wypożyczalni i przestrzegający regulaminu mogą wypożyczyć więcej niż 5 książek.
4. Książki szczególnie cenne, poszukiwane przez czytelników wypożyczane są na okres dwóch tygodni.
5. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed ustalonym w § 3 pkt 1 terminem, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
6. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
7. Rejestracji zwracanych i wypożyczanych książek dokonuje bibliotekarz.
8. Książki z księgozbioru podręcznego czytelnikowi podaje bibliotekarz.
9. Z czasopism bieżących,albumów,atlasów i książek informacyjnych czytelnik korzysta tylko na miejscu.

§ 3.Ochrona książki

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.
2. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.( opiekun)
4. Za książki zagubione lub zniszczone czytelnik uiszcza odszkodowanie pieniężne. Wysokość odszkodowania stanowi aktualną wartość księgarską zagubionej lub zniszczonej książki. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
5. Czytelnik może odkupić egzemplarz tego samego lub nowszego wydania zagubionej lub zniszczonej książki.

§ 4. Przetrzymywanie książek

1. Czytelnik, który przetrzymuje książki, otrzymuje wezwanie do zwrotu, jeśli mimo wezwania książek nie zwrócił w ciągu tygodnia, zawiadamia się o tym pisemnie jego rodziców ( opiekunów).
2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczania należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Bibliotekarz ma prawo nie wypożyczyć książek czytelnikowi, który przetrzymuje książki po terminie zwrotu.
4. Z wypożyczalni mogą korzystać tylko czytelnicy, którzy stosują się do powyższego regulaminu.