Oferty pracy

Dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Garwolinie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko
w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Garwolinie ul. Nadwodna 1 08-400 Garwolin
PRACOWNIK GOSPODARCZY (SPRZĄTACZ/KA)
(nazwa stanowiska pracy)

Jednostka ogłaszająca
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie ul. Nadwodna 1 08-400 Garwolin
Data ogłoszenia
2024-03-07
Termin składania dokumentów
2024-03-18
Wymagane wykształcenie: minimum zawodowe.
Wymagania związane ze stanowiskiem
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
Zdolność do czynności prawnych i do korzystania z pełni praw publicznych.
Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wysoka kultura osobista, uprzejmość, uczciwość, dokładność.
Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy.
Zakres obowiązków
Utrzymanie czystości wewnątrz budynku:
odkurzanie, zmywanie, czyszczenie podłóg, mebli, sanitariatów i wyposażenia lokalu;
systematyczne mycie okien;
opróżnianie koszy na śmieci;
zapewnianie odpowiedniej ilości środków czystości, papieru toaletowego i ręczników papierowych w łazienkach;
pielęgnacja kwiatów.
Utrzymanie czystości na zewnątrz budynku:
zamiatanie, grabienie liści;
w okresie zimowym odśnieżanie chodnika;
sprzątanie chodnika przed budynkiem.
Wymagane dokumenty
1.CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, opatrzone klauzulą ,,wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
2.Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3.Oświadczenia kandydata:
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,
- o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lubumyślne przestępstwo skarbowe.
4.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
5.Kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających staż pracy.
6.Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem.
Warunki pracy
1. Wymiar zatrudnienia – pełny etat (praca w godzinach porannych lub popołudniowych).
2. Miejsce wykonywania pracy: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie ul. Nadwodna 1,
400 Garwolin.
08-
Miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i
dopiskiem: „Nabór na stanowisko sprzątaczki” na adres: Miejsko -Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie ul.
Nadwodna 1, 08-400 Garwolin lub złożyć osobiście w Bibliotece w godz. 8.00 - 15.00 w terminie do dnia
18.03.2024 r. do godz. 15.00.
1. W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą będzie brana pod uwagę data wpływu
dokumentów do biblioteki a nie data nadania w urzędzie pocztowym.
2. Aplikacje, które wpłyną do Biblioteki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Uwagi
Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych
Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych), zwanym dalej
RODO, a ich administratorem jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie ul. Nadwodna 1 08-400
Garwolin
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email:
iod@garwolin.pl
Cel i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda kandydata) w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Podanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie jest obowiązkowe i niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Inne dane kandydat może przekazać
dobrowolnie.
Prawa
Kandydatom do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, kandydat ma prawo wnieść
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane do 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji.Inne informacje
Dane osobowe kandydatów do pracy mogą być przekazywane tylko i wyłącznie instytucjom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa. Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani
organizacji międzynarodowych oraz nie będą podlegały profilowaniu.

Załączniki
1. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
2. Oświadczenie kandydata do pracy
3. Obowiązek informacyjny w procesie rekrutacji
4. Oświadczenie, o nie karalności na Tle Seksualnym

Informacje ogólne

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie została utworzona decyzją Wydziału Powiatowego w Garwolinie w 1921 roku.
Siedzibą Biblioteki jest miasto Garwolin, a terenem jej działalności powiat garwoliński.
Organizatorem Biblioteki jest Urząd Miasta Garwolin. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

  • Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze specjalnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
  • Udostępnianie zbiorów czytelnikom na miejscu i wypożyczanie ich do domu, oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych.
  • Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, oraz popularyzacja książki i czytelnictwa.
  • Doskonalenie metod i form pracy w bibliotece.
  • Współpraca z bibliotekami działającymi na terenie miasta i powiatu.
  • Doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki, oraz prowadzenie praktyk.
  • Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
  • Biblioteka podejmuje również inne działania wynikające z aktualnych potrzeb środowiska.