Regulamin

Zmień rozmiar tekstu:

Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych

§ 1. Prawo korzystania

1. Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać wszyscy.
2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
3. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się powinien:

  • okazać dowód tożsamości
  • wypełnić kartę zapisu i podpisem zobowiązać się do przestrzegania regulaminu

4. Dane, o których mowa w punkcie 3, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności Biblioteki i nie będą udostępniane osobom trzecim i innym instytucjom.
5. Każdy czytelnik zapisany do biblioteki otrzymuje swój numer statystyczny uzupełniony odpowiednimi kodami:

  • literowymi i cyfrowymi
  • wskazującymi na podział czytelników wg wieku i zajęcia.

6. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie numeru telefonu, miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
7. Czytelnik przychodzący do Biblioteki z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie i torbę w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
8. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać ze zbiorów Biblioteki.
9. W Bibliotece należy zachować spokój, nie wnosić jedzenia, nie palić papierosów.

§ 2.Wypożyczanie

1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 5 książek (tytuły), w tym: 3 lektury szkolne, na okres nie dłuższy niż 30 dni.
2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki (do 2 miesięcy od daty wypożyczenia), jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników, ale wyłącznie za zgodą pracownika biblioteki. Za przetrzymane książki ponad termin regulaminowego przedłużenia pobierane będą opłaty wg aktualnego cennika.
3. Stali czytelnicy, regularnie korzystający z Wypożyczalni i przestrzegający regulaminu mogą wypożyczyć więcej niż 5 książek.
4. Książki szczególnie cenne, poszukiwane przez czytelników wypożyczane są na okres dwóch tygodni.
5. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed ustalonym w § 3 pkt 1 terminem, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
6. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
7. Rejestracji zwracanych i wypożyczanych książek dokonuje bibliotekarz.

§ 3. Poszanowanie i zabezpieczenie książek

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.
2. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
4. Za książki zagubione lub zniszczone czytelnik uiszcza odszkodowanie pieniężne. Wysokość odszkodowania stanowi aktualną wartość księgarską zagubionej lub zniszczonej książki. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
5. Czytelnik może odkupić egzemplarz tego samego lub nowszego wydania zagubionej lub zniszczonej książki.

§ 4. Przetrzymywanie książek

1. Za każde upomnienie (pisemne i telefoniczne) Biblioteka pobiera opłatę w wysokości: 5 zł
2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczania należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Bibliotekarz ma prawo nie wypożyczyć książek czytelnikowi, który przetrzymuje książki po terminie zwrotu.

§ 5. Przepisy końcowe

1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrekcji MPBP.


 Regulamin Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży

§ 1. Prawo korzystania

1. Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać dzieci od 6 do 16 roku życia, może z nich korzystać również młodzież po przekroczeniu tego wieku i dorośli wypożyczający książki dla dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się powinien:

  • okazać legitymację szkolną - dzieci
  • dowód tożsamości (rodzice opiekunowie) zapisujący dziecko
  • wypełnić kartę zapisu i podpisem zobowiązać się do przestrzegania regulaminu

3. Dane, o których mowa w punkcie 3, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności Biblioteki i nie będą udostępniane osobom trzecim i innym instytucjom.
4. Każdy czytelnik zapisany do biblioteki otrzymuje swój numer statystyczny uzupełniony odpowiednimi kodami - literowymi i cyfrowymi - wskazującymi na podział czytelników wg wieku i zajęcia.
5. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie numeru telefonu, miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

§ 2. Wypożyczanie

1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 5 książek (tytuły), w tym: 2 lektury szkolne, na okres nie dłuższy niż 30 dni.
2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki (do 2 miesięcy od daty wypożyczenia), jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników, ale wyłącznie za zgodą pracownika biblioteki. Za przetrzymane książki ponad termin regulaminowego przedłużenia pobierane będą opłaty wg aktualnego cennika.
3. Stali czytelnicy, regularnie korzystający z Wypożyczalni i przestrzegający regulaminu mogą wypożyczyć więcej niż 5 książek.
4. Książki szczególnie cenne, poszukiwane przez czytelników wypożyczane są na okres dwóch tygodni.
5. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed ustalonym w § 3 pkt 1 terminem, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
6. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
7. Rejestracji zwracanych i wypożyczanych książek dokonuje bibliotekarz.
8. Książki z księgozbioru podręcznego czytelnikowi podaje bibliotekarz.
9. Z czasopism bieżących,albumów,atlasów i książek informacyjnych czytelnik korzysta tylko na miejscu.

§ 3.Ochrona książki

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.
2. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.( opiekun)
4. Za książki zagubione lub zniszczone czytelnik uiszcza odszkodowanie pieniężne. Wysokość odszkodowania stanowi aktualną wartość księgarską zagubionej lub zniszczonej książki. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
5. Czytelnik może odkupić egzemplarz tego samego lub nowszego wydania zagubionej lub zniszczonej książki.

§ 4. Przetrzymywanie książek

1. Czytelnik, który przetrzymuje książki, otrzymuje wezwanie do zwrotu, jeśli mimo wezwania książek nie zwrócił w ciągu tygodnia, zawiadamia się o tym pisemnie jego rodziców ( opiekunów).
2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczania należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Bibliotekarz ma prawo nie wypożyczyć książek czytelnikowi, który przetrzymuje książki po terminie zwrotu.
4. Z wypożyczalni mogą korzystać tylko czytelnicy, którzy stosują się do powyższego regulaminu.


Regulamin Czytelni

§1

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
3. Wierzchnie okrycie należy zostawiać w wyznaczonym miejscu.
4. Zgłaszający pozostawia u bibliotekarza dokument ze zdjęciem, ważny na dany okres.
5. Czytelnik zobowiązany jest wpisać się do zeszytu obecności.
6. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, wnoszenia napojów i artykułów spożywczych oraz zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.

§2

1. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism bieżących.
2. Przyniesienie ze sobą książki czytelnik zgłasza u bibliotekarza.
3. Książki spoza księgozbioru podręcznego oraz roczniki czasopism czytelnik zamawia u bibliotekarza.
4. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.
5. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki i otrzymuje pozostawiony dokument.
6. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.

§3

1. Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

§4

1. Na kopiowanie materiałów z księgozbioru podręcznego czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

§5

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną. Korzystanie z rycin, map itp. Wymaga szczególnej ostrożności, aby nie narazić ich na uszkodzenie.
2. Za uszkodzenie książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa kierownik biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia.

§6

1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z czytelni.


Regulamin Centrum Informacji Lokalnej


1. Stanowiska komputerowe w Centrum Informacji Lokalnej służą przede wszystkim do celów edukacyjnych, np. pisanie życiorysów, referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych itp.

2. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. W przypadku naruszenia zasad użytkowania następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.

3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu oraz ustawieniach systemowych.

4. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

5. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Pracownik biblioteki nie ma obowiązku udzielania pomocy użytkownikowi. Może jej udzielić, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

6. Przy stanowisku komputerowym jednocześnie mogą przebywać maksymalnie dwie osoby.

7. Czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 30 minut. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze, czas może zostać wydłużony.

8. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w CIL należy zachować ciszę oraz wyłączyć telefony komórkowe. Okrycia wierzchnie należy zostawić na wieszaku.

9. Przy stanowisku komputerowym nie wolno spożywać napojów ani innych artykułów spożywczych.

10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości W pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

11. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

12. Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających informacje o charakterze erotycznym, wulgarnym lub rażącym uczucia i dobre obyczaje.

13. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

14. Po zapoznaniu się z regulaminem, użytkownik wpisuje się do księgi, akceptując tym samym regulamin.

15. Nie stosowanie się do punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wyznaczony przez pracownika biblioteki.